Źródła finansowania

Dla Wnioskodawców

Dla realizujących projekt

Harmonogram konkursów

 

Mikrogranty –  możliwość uzyskania dofinansowania na udział w konferencjach (krajowych i międzynarodowych), organizację konferencji przez Uniwersytet Warszawski kwerendy, dofinansowanie wydania publikacji (monografie i artykuły), Open Access, wizyty studyjne, badania wstępne, korekty językowej przez native speakera tekstu naukowego do opublikowania w czasopiśmie lub rozdziału w monografii, przyjazdy gości do współpracy naukowej.

 

Mikrogranty dla doktorantów – możliwość uzyskania dofinansowania na proofreading, Open Access, udział w kwerendzie zagranicznej, udział w specjalistycznym szkoleniu, udział w zagranicznej konferencji naukowe