Przygotowanie i złożenie raportu z projektu badawczego

1. Zakres i sposób składania raportu

 • Zapoznanie się z zakresem danych (merytorycznych, finansowych) wymaganych w danym raporcie (rocznym, okresowym i/lub końcowym).
 • Sposób składania raportu (wersja: drukowana i online, tylko online).
 • Wymagana liczba egzemplarzy

2. Terminy

Znajomość terminów składania raportów (zawsze wpisane do umowy o finansowanie projektu).

 

 • Raport
  Przygotowanie raportu rocznego/okresowego/końcowego:
    • w oparciu o określony schemat (wzór raportu rocznego/końcowego/okresowego, jak w przypadku umów z NCN, stanowi obligatoryjny załącznik do umowy o finansowanie projektu);
    • w wymaganej wersji językowej;
    • w dedykowanym systemie online lub tylko w wersji papierowej (informacja zawsze wpisana w umowie o dofinansowanie).
 • Konsultacje
  Konsultowanie przygotowanego raportu rocznego/końcowego:
    • pod względem formalnym: z obsługą administracyjną (na szczeblu instytutu/wydziału, w centrali);
    • pod względem merytorycznym: z opiekunem merytorycznym, współpracownikami, wykonawcami;
    • pod względem językowym: z native speakerem (w przypadku aplikacji składanych np. w języku angielskim);
    • pod względem finansowym: z Sekcją Finansową na wydziale, z Kwesturą.

3. Wydruk i podpisy

 • Zablokowanie raportu w systemie – brak możliwości dalszej edycji (nie zawsze wiąże się z automatycznym „wysłaniem” raportu do danej instytucji finansującej).
 • Wydruk raportu, jeżeli jest wymagane jego złożenie w wersji papierowej (w odpowiedniej liczbie egzemplarzy).
 • Zbieranie podpisów w odpowiedniej kolejności:
    1. kierownik projektu;

    2. bezpośredni przełożony – kierownik katedry lub dyrektor instytutu (jeżeli dotyczy);

    3. dziekan wydziału;

    4. pracownik odpowiedzialny za finanse projektu na wydziale;

    5. pełnomocnik kwestora na wydziale;

    6. pracownik właściwej sekcji w Kwesturze UW;

    7. kwestor lub zastępca kwestora;

    8. rektor/prorektor.

W przypadku punktów 3–5 często między kierownikiem projektu a podpisującymi pośredniczy administracja wydziału (Sekcja Obsługi Badań), a punktów 6–8 biuro centralne Biuro Obsługi Badań

4. Wysyłanie raportu

 • Wysłanie raportu w formie drukowanej w odpowiedniej liczbie egzemplarzy i z wymaganymi podpisami – pocztą, najlepiej listem poleconym lub poleconym za potwierdzeniem odbioru*.
 • Wysłanie raportu w formie elektronicznej za pomocą dedykowanego systemu (nastąpi zmiana statusu raportu na „wysłany”).

*NCN uznaje termin za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora (aktualnie Poczta Polska SA).